ایده،سرمایه گذاری،امکانات و تخصص ها

فایل پیوستموقعیتتخصص مدارک تحصیلی سوابق کاری عملیات
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eتعداد آیتم در هر صفحهRefreshهیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد

اگر دارای تخصص یا توانایی در هر زمینه خاصی هستید،فرم زیر را تکمیل کنید.

فایل پیوستموضوع ایدهتوضیحاتعملیات
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eتعداد آیتم در هر صفحهRefreshهیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد

اگر ایده ای دارید و به دنبال سایر منابع برای تبدیل آن به ثروت می گردید ، فرم زیر را تکمیل کنید.

فایل پیوستموقعیتمیزان سرمایه(ريال) زمینه مورد عالقه برای سرمایه گذاری عملیات
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eتعداد آیتم در هر صفحهRefreshهیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد

اگر سرمایه نقدی دارید و تمایل دارید در راه اندازی یک کسب و کار سرمایه گذاری کنید،فرم زیر را تکمیل کنید.

فایل پیوستموقعیت تجهیزات/ملک عملیات
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eتعداد آیتم در هر صفحهRefreshهیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد

اگر دارای امکانات خاصی از قبیل ساختمان،زمین،ابزار،تجهیزات و ... هستید،فرم زیر را تکمیل کنید.