پنل ویژه

توضیحات امکانات ردیف
امکان ثبت محصول نامحدود 1
پنل کاربری، برای مدیریت و ویرایش اطلاعات 1
دریافت اطلاعات بازرگانان داخلی و خارجی 1
دریافت اطلاعات خریداران بالقوه 1
امکان مشاهده درخواست های خرید 1