پنل رویال

توضیحات امکانات ردیف
امکان ثبت محصول نامحدود 1
پنل کاربری، برای مدیریت و ویرایش اطلاعات 1
دریافت اطلاعات خریداران بالقوه 1
امکان مشاهده درخواست های خرید 1
آموزش رایگان فروش، تبلیغات و بازاریابی توسط اساتید برجسته 1
مشاوره و آموزش حقوقی رایگان توسط قضات برجسته 1
بهره مندی از بیمه رایگان مسئولیت یا عمر 1
امکان تضمین اعتبار اعضا توسط بانک، بدون تشریفات 1