جستجو

نام شرکت :

عنوان: لیوان دهانه 116


درباره محصول : - لیوان دهانه 116 - حجم از 400 تا 500 cc - حجم مطابق درخواست مش... ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: لیوان دهانه 9 در 13


درباره محصول : - لیوان دهانه 13*9 - حجم از 180 تا 450 cc - حجم مطابق درخواست م... ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: لیوان دهانه 95


درباره محصول : - لیوان دهانه 95 - حجم از 260 تا 280 CC - حجم مطابق درخواست مشت... ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: لیوان دهانه 95


درباره محصول : - لیوان دهانه 95 طرح فنجانی - حجم 250 CC - از جنس PP و PS ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: لیوان دهانه 95


درباره محصول : - حجم از 90 تا 500 cc - حجم مطابق درخواست مشتری قابل تغییر می با... ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: لیوان دهانه 75


درباره محصول : - حجم از 50 تا 250 cc - حجم مطابق درخواست مشتری متغیر می باشد -... ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: لیوان دهانه 125


درباره محصول : - حجم از 200 تا 900 cc - حجم مطابق درخواست مشتری قابل تغییر می ب... ارتباط با تامین کننده جزییات محصول
نام شرکت :

عنوان: لیوان دهانه 75


درباره محصول : - لیوانهای دهانه 75 شامل دوکی شکل, تخت و ... می باشد - از جنس p... ارتباط با تامین کننده جزییات محصول