جزییات خدمات

بیمه اتومبیلبیمه اتومبیل شامل : 1. بیمه ثالث: بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه‌های مسیولیت است که مسیولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند. منظور از شخص ثالث، کلیه اشخاصی بغیر از راننده مسبب حادثه است که در اثرحوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی می‌شوند؛ اعم از اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه شده باشند . خسارت مالی: عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق به(تحت مالکیت)شخص ثالث. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسیول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود. خسارت جانی: منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان. خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد. خسارت سرنشین: بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است. 2. بیمه بدنه: در تعریف ساده بیمه بدنه خودرو باید گفت این بیمه‌نامه جبران کننده خطرات ناشی از حوادث برای خودروها و به طور معمول سه خطر حادثه، آتش سوزی و سرقت کلی را تحت پوشش قرارمی‌دهد. البته خطرات اضافی دیگری از قبیل شکست شیشه به هر علت، سرقت در جا (جزیی)، توقف در مدت تعمیر وسیله نقلیه و نوسان قیمت ها را نیز بیمه گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی در کنار بیمه خودرو خریداری نماید.
درباره شرکت:
موقعیت: تهران
به زودی این قسمت فعال می شود.از صبر شما پیشاپیش سپاسگذاریم.
به زودی این قسمت فعال می شود.از صبر شما پیشاپیش سپاسگذاریم.
/////