میثم علیرضایی، (بنیانگذار pooliran.com ) استاد کارآفرینی و کارآفرین برتر به شما می گوید که قبل از شروع به کارآفرینی، چگونه بفهیم که ایده ما موفق می شود یا نه.